Årsmøte i UL Nøkkåsen 16.mars kl. 19

0
109

Det er klart for årsmøte i UL Nøkkåsen onsdag 16.mars kl. 19.

Litt om årsmøtet

Årsmøtet er UL Nøkkåsens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Saksliste

 • Årsberetning
 • Renovasjon / utbedringer / vedlikehold
 • Interessekomitèer
 • Valg

Nytt styre

 • Kenneth Pettersen (leder)
 • Per-Arne Johannesen (nestleder)
 • Riet Solberg
 • Erling Westeng
 • Hedda Greger Erlbeck
 • Remi Pettersen (vara)
 • Børre Nilsen (vara)
Reklame